Dagsarkiv: mars 12, 2021

1 inlägg

Ekologiska grönsaker dåliga för miljön?

På marstorps mat odlar vi sådant vi själva vill äta med hänsyn till djur och natur. Det innebär bland annat att vi följer många principer inom ekologisk odling, exempelvis så använder vi inte mineralgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Just frågan om näringstillförsel inom ekologisk odling har aktualiserats i media senaste tiden.

I Västerbottenskuriren gick det i februari att läsa om en studie från AgriFood economics centre som visar att en flaskhals för att öka produktionen i svenskt ekologiskt jordbruk är tillgången till stallgödsel. Eftersom mineralgödsel inte är tillåtet är ekologiska odlare idag beroende av gödsel från exempelvis nöt och höns-produktion. Idag råder det brist på stallgödsel i Sverige vilket försvårar för ekologiska jordbruk. För att kunna öka tillgången skulle det krävas mer djurproduktion i Sverige, men som bekant är djurproduktion en resurs och energikrävande verksamhet som också får konsekvenser för miljön. Ett dilemma blir att det verkar krävas ökad djurproduktion för att kunna odla mer svenska ekologiska grönsaker.

Ett dilemma blir att det verkar krävas ökad djurproduktion för att kunna odla mer svenska ekologiska grönsaker.

I en debattartikel publicerad i Västerbottenskuriren nu i mars belyser Torbjörn Wennebro just detta problem. Enligt Wennebro kollapsar det ekologiska jordbruket utan tillförd näring från gödsel producerat på konventionella gårdar. Man skulle kunna hävda att mineralgödsel enbart tar en omväg via konventionellt jordbruk innan det hamnar på en åker där det växer ekologiska grönsaker. Det finns dock exempel på ekologiska gårdar med djurproduktion och vallodling som kan klara näringsbehovet mer eller mindre på egen hand. För de flesta grönsaksbönderna som vill odla utan mineralgödsel finns det idag däremot få alternativ till att köpa in stallgödsel från en konventionell gård eller exempelvis köpa pelleterat hönsgödsel.

Hur gör vi på marstorps?

Med detta i åtanke kan man fråga sig om ekologiska grönsaker verkligen är bättre än konventionellt odlade ur ett hållbart näringsperspektiv? Lurar vi oss själva när vi gödslar med ekologiskt biofer (gjort på animaliska restprodukter)? Kan vi lika gärna köpa konventionellt mineralgödsel? Jag tycker inte att det är en jätteenkel fråga att svara på. Ett grundläggande och rimligt antagande är att vi måste tillföra minst lika mycket näringsämnen som vi plockar bort ifrån våra åkrar i form av skördade grönsaker. Den här näringen måste komma någonstans ifrån. Idag gödslar vi på marstorp med ekologiskt biofer samt köper stallgödsel från en konventionell bonde i byn. Det är nog ungefär så det ser ut för de flesta grönsaksbönderna. Vi är dock inte helt tillfreds med den här lösningen och tycker att det borde kunna gå att tillgodose åkerns näringsbehov på ett något mer hållbart vis.

Ett grundläggande och rimligt antagande är att vi måste tillföra minst lika mycket näringsämnen som vi plockar bort ifrån våra åkrar i form av skördade grönsaker.

Kompost lösningen på alla våra problem?

I år kommer vi att börja experimentera med något som vi har funderat på egentligen sedan vi började odla. Vi har dock tidigare haft svårt att se hur vi skulle gå tillväga rent praktiskt. Ambitionen är att börja tillverka egen kompost i större skala. En förutsättning är lite större arealer, säg åtminstone fyra gånger den yta du odlar grönsaker på för att framställa kompost. Det krävs också en del maskiner för att det ska vara praktiskt genomförbart. Tanken är att vi vill göra som bönder har gjort i alla tider och samla in biomassa från omkringliggande marker som med tiden blir ängar då de slås regelbundet utan att gödslas. Biomassan, eller gräset, slår vi med slåtterkross och samlar upp med en självlastarvagn. Vi gör stora limpor som vi vänder och kör genom gödselspridare vid några tillfällen. Vid behov vattnar vi och ser till att hålla liv i de biologiska och kemiska processerna som behövs för att skapa en perfekt kompost. Komposten använder vi sedan både för att tillföra näring och som jordförbättrande material i grönsakslanden. Ja, så är det i stora drag tänkt att det ska gå till. Målet är att nyttja den näring som finns i jordarna runt omkring oss och samtidigt som vi samlar in biomassa som blir till gödsel för grönsakerna så kan vi förhoppnings skapa andra värden i form av ökat biologisk mångfald i ängsmarker. Vi ser mycket fram emot att börja arbete med det här projektet i år och hoppas att det kan bidra med en pusselbit för att skapa ett mera hållbart svenskt jordbruk.

/Jakob på marstorp